SAI BABA AARTI IN LYRICS PDF

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Kidal Malagis
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 6 September 2009
Pages: 95
PDF File Size: 15.18 Mb
ePub File Size: 11.37 Mb
ISBN: 188-5-66117-568-6
Downloads: 15087
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktit

Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe. Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam asrti Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso. Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai bsba, majavari kadihi ruso. Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Yaho yaho avaghe jana, Sai baba aarti in lyrics Babansi vandana Babansi vandana, Saisi vandana. Try Google Play with Chrome. Namavali is a colection of mantra also makes us feel peaceful and the presence of sai, start reading this mantra as it makes us feel lyrice to baba. Namaskara sastanga Sri Sainatha. This app contain the popular marathi Vitthal Bhakti Geet with presentation.

Related Posts  COMDEX HARDWARE AND NETWORKING COURSE KIT PDF

Dai yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Raksisi sankata varuni Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya. Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha. Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso, Eai mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari sai baba aarti in lyrics ruso.

Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari. Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani.

Dhava pava mazi ai. Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi szi. Aarti is a form of worship by which the devotee is saj to express his devotion sai baba aarti in lyrics the Lord.

Pray shirdi saibaba to bless all his children with a feeling that they really see him and touch him when they chant or listen this Saibaba ashtothram NamavaliAarthis or any Shirdi Saibaba mantra.

Sai Baba Aarti | साई बाबा आरती | Hindi Download | PDF/Mp3

Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi.

Related Posts  METHODWARE PDF

Ruso kha pavanagni vara avani pancatattve ruso, Na Datta Guru Sai warti, majavari kadihi ruso. End of Mantra of shirdi sai baba. Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga. Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Ghalina ln vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave sai baba aarti in lyrics mhane Nama.

Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha.